Professorenportretten Franeker universiteit

Alle portretten worden bewaard in Museum Martena. Een deel van de portretten wordt permanent geëposeerd. Klik op een portret voor meer informatie:

Cloppenburg, Johannes

Hoogleraar godgeleerdheid 1644-1652

Toen Cloppenburg in Franeker werd aangesteld was hij al een omstreden figuur in Leiden en Amsterdam door zijn felle strijd tegen Arminianen en Wederdopers. Zijn onderwijs in Franeker had dan ook vaak onrechtzinnige hervormden als Arminius als onderwerp.
Amsterdam 1592-Franeker 1652
Portret door Petrus Schotanus naar C. ten Houte

 

Amesius, Gulielmus

Hoogleraar godgeleerdheid 1644-1652

Gulielmus Amesius (William Ames), ondervond als Puritein in Engeland tegenwerking in zijn academische loopbaan en kwam daarom naar de Nederlanden. Ook hij had regelmatig ruzie met Makowsky en andere hoogleraren die de in zijn ogen ouderwetse filosofie van de scholastiek aanhingen. In 1633 nam hij ontslag om in Amerika als predikant te gaan werken onder de kolonisten. Terwijl hij in Rotterdam op het schip wachtte dat hem naar Engeland zou brengen om van daaruit naar de Nieuwe Wereld te gaan, overleed hij aan een kou die hij opliep als gevolg van een overstroming van de Maas.
Ipswich 1576-Rotterdam 1633
Maker portret onbekend 

Tiara, Petrejus

Hoogleraar Grieks 1585-1586

Tiara studeerde in Leuven geneeskunde en bezocht Duitse, Franse en een Italiaanse universiteit. Hij werkte als arts in Delft en Franeker alvorens hij in Douai tot hoogleraar Grieks werd benoemd. In 1575 werd hij de eerste rector magnificus van de nieuwe universiteit van Leiden. Tiara was al 74 jaar toen hij tien jaar later in Franeker werd aangesteld als professor Grieks. Daar overleed hij al het volgende jaar, in 1586.
Workum 1514-Franeker 1586
Maker portret onbekend

 

Lydius, Martinus

Hoogleraar godgeleerdheid 1585 -1601

Lubeck 1539 -Franeker 1601
Maker portret onbekend

 

 

Arcerius, Johannes Theodoretus

Hoogleraar Grieks 1589-1604

Noordhorn 1538 -Hamburg 1625
Maker portret onbekend

Schotanus, Henricus

Hoogleraar rechten 1585-1605

Schotanus was leerling van de St. Maartensschool in Groningen en studeerde rechten in Leuven. Hij was getalenteerd en leek een leerstoel in Bordeaux te kunnen krijgen. Hij wilde echter terug naar Friesland. Hij ging scheep maar werd bij Calais door zeerovers aangevallen en beroofd. Berooid kwam hij in Antwerpen aan en werkte daar enige tijd als corrector bij drukkerij Plantijn. Toen hij geruchten hoorde, dat er in Friesland een theologisch seminarium zou worden opgericht, ging hij in Leeuwarden wonen. Hij stak zijn mening dat het beter zou zijn een volledige universiteit op te richten in plaats van alleen een theologische opleiding, niet onder stoelen of banken. Mede door zijn optreden werd het plan voor het seminarium omgezet in een echte universiteit. Schotanus was de eerste hoogleraar in de rechten in Franeker en heeft veel studenten opgeleid van wie enkelen ook weer het hoogleraarsambt hebben bekleed.
Oudeschoot 1548-Franeker 1605
Maker portret onbekend

 

Metius, Adriaan

Hoogleraar wiskunde 1598-1635

Metius doceerde niet alleen wiskunde maar ook allerlei praktische vakken zoals zeevaartkunde, landmeetkunde, vestingbouwkunde en sterrenkunde. Veel buitenlandse studenten kwamen op de naam Metius af, waarvan wordt gezegd dat hij is afgeleid van ‘meten’. Metius had de reputatie van dronkelap en kreeg meer dan eens een korting op zijn salaris vanwege openbare dronkenschap.
Alkmaar 1571-Franeker 1635
Maker portret onbekend

Veno de, Henricus

Hoogleraar filosofie 1602-1609 en 1611 - 1613

Leeuwarden 1570-na 1613
Maker portret onbekend

Winsemius, Menelaus

Hoogleraar geneeskunde 1616-1639

Leeuwarden 1591-na 1639
Maker portret onbekend

Rhala, Henricus

Hoogleraar welsprekendheid en geschiedenis 1618 -1636

Hoewel Rhala’s vakgebied welsprekendheid en geschiedenis was, begon hij zichzelf hoogleraar in de rechten te noemen, omdat dit meer aanzien had. Ondanks protest van de echte juristen, werd Rhala in 1636 officieel benoemd tot hoogleraar in de rechten.
Leeuwarden 1591-Franeker 1640
Maker portret onbekend

Schotanus, Bernardus

Hoogleraar rechten 1624-1635

Franeker 1598-Leiden 1652
Maker portret onbekend

Lubbertus, Sibrandus

Hoogleraar godgeleerdheid 1585 - 1625

Als fel calvinistisch dogmaticus deed deze eerste hoogleraar van de Franeker universiteit huiszoekingen bij zijn studenten naar onrechtzinnige literatuur. Hij preekte zijn dogma’s met vuur. Niet zelden verlieten de kerkgangers tot tranen geroerd de kerk na een preek van Lubbertus.
Langwarden ca. 1556-Franeker 1625
Maker portret onbekend

Linden van der, Henricus Anthonius (Nerdenus)

Hoogleraar godgeleerdheid 1585-1614

Naarden 1546-Franeker 1614
Maker portret onbekend, kopie naar Jan Claesz

Drusius, Johannes

Hoogleraar Oosterse talen 1585 - 1616

Toen Drusius aangesteld werd in Franeker, was hij al een oriëntalist van grote naam. Hij was al hoogleraar in Oxford en Leiden geweest. Hij werkte mee aan de Statenvertaling van de bijbel. Ook Drusius werd slachtoffer van de dogmaticus Lubbertus, hij zou katholieke sympathieën hebben en een losbandig leven leiden. Drusius ontkende de beschuldigingen heftig. De verdachtmakingen kwamen voort uit zijn vriendschappen met de omstreden theologen Arminius en Uijtenbogaert.
Oudenaarde 1550-Franeker 1616
Maker portret onbekend

Adama, Lollius

Hoogleraar filosofie 1585-1609

Franeker ca. 1544-Franeker 1609
Maker portret onbekend

Auletius, Alardus

Hoogleraar geneeskunde 1589-1606

Leeuwarden ca. 1544-
Maker portret onbekend

Arcerius, Sixtus

Hoogleraar Grieks 1605-1623

Franeker 1570-Franeker 1623
Maker portret onbekend

Clingbijl, Raphael

Hoogleraar geneeskunde 1603-1608

Maker portret onbekend

Bogerman, Johannes

Hoogleraar godgeleerdheid 1633-1637

Bogerman was een populair predikant in Friesland, voorzitter van de Dordtse Synode en had een groot aandeel in de Statenvertaling. De universiteit probeerde Bogerman al lang als hoogleraar te krijgen, maar hij was zo beroemd en druk bezet, dat hij pas in 1633 werd benoemd. Toen liet hij nog drie jaar op zich wachten vanwege grote drukte. In 1636 begon hij met zijn werk als hoogleraar in Franeker, maar al in 1637 overleed hij.
Uplewert ca. 1576-Franeker 1637
Maker portret onbekend, mogelijk naar een prent van Claes Jansz Visscher II

Buys, Paulus

Hoogleraar rechten 1610-1617

Zwolle 1575-Franeker na 1617
Maker portret onbekend

Fullenius, Bernardus

Hoogleraar Oosterse talen 1629 - 1636 Hoogleraar wiskunde 1636 - 1657

Leeuwarden ca. 1602-Franeker 1657
Maker portret onbekend

Hachting, Johannes

Hoogleraar logica 1622-1630

Leeuwarden 1594-Franeker 1630
Maker portret onbekend

Pasor, Georgius

Hoogleraar Grieks 1626-1637

Ellar (Duitsland) 1570-Franeker 1637
Maker portret onbekend

Verhel, Arnold

Hoogleraar filosofie 1618-1664

Amersfoort 1583-
Portret door Pieter Schick

Winsemius, Pier

Hoogleraar welsprekendheid en geschiedenis 1636-1644

Pier Winsemius kwam eerst als student in Franeker, hij studeerde geneeskunde. De studie verliep succesvol, zijn wangedrag in zijn 'buitenschoolse activiteiten' maakten echter dat hij van de universiteit werd verbannen. Zijn studie zette hij voort in Leiden en diverse buitenlandse universiteiten. Hij probeerde in Franeker te promoveren, maar werd nog steeds niet toegelaten aan de universiteit. Hij promoveerde daarom in Caen en vestigde zich als advocaat in Leeuwarden en later in Tzummarum. Hij werd in 1616 benoemd tot ‘historieschrijver van Friesland’ en heeft een groot aantal belangrijke geschiedkundige werken geschreven. Het zwaartepunt ligt bij de geschiedenis van het gewest Friesland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Voor de vroegere geschiedenis van Friesland werd hem verweten dat hij geen bronnenkritiek toepaste, maar klakkeloos anderen naschreef die historische onwaarheden verkondigden. In 1636 werd hij desondanks door de Staten van Friesland aangesteld als professor in de Welsprekendheid en geschiedenis.
Leeuwarden 1586-Franeker 1644
Maker portret onbekend

Schotanus, Christianus

Hoogleraar Grieks en godsgeleerdheid 1639-1671

Schingen 1603-Franeker 1671
Maker portret onbekend

Arnoldus, Nicolaus

Hoogleraar godsgeleerdheid 1651-1680

Lesna (Polen) 1618-Franeker 1680
Maker portret onbekend

Frencelius, Joachim

Hoogleraar geneeskunde 1651-1669

Caments 1611-Groningen 1669
Maker portret onbekend

Coccejus, Johannes

Hoogleraar Oosterse talen, Grieks en godleerdheid 1636-1650

In 1650 verliet Johannes Coccejus Franeker voor een benoeming in Leiden. In Franeker schreef Coccejus zijn beroemde verbondsleer, die echter pas later de aandacht zou trekken. Deze verbondsleer werd door theologen als Voetius hevig bestreden en is de oorzaak geweest van heftige theologische discussies in de Nederlanden.
Bremen 1603-Leiden 1669
Maker portret onbekend

Huber, Ulricus

Hoogleraaar politica, rechten, welsprekendheid en geschiedenis 1657-1694

Ulricus Huber was een van de beroemdste juristen van de zeventiende eeuw. Drie keer bood de universiteit van Leiden hem een leerstoel aan, waarop de Franeker universiteit steeds zijn salaris verhoogde en toestond dat hij colleges aan huis gaf. Huber bleef dan ook tot zijn dood in Franeker.
Dokkum 1636-Franeker 1694
Maker portret onbekend

Vedelius, Nicolaas

Hoogleraar godsgeleerdheid 1639-1642

Hegenhausen 1596-Franeker 1642
Maker portret onbekend

Holwarda, Johannes

Hoogleraar logica en filosofie 1639-1651

Johannes Holwerda was al enkele jaren buitengewoon hoogleraar in de logica geweest toen hij gewoon hoogleraar werd. Hij was een volgeling van Descartes en had een afkeer van de aloude scholastieke methode. Hij wijdde zich ook aan sterrenkundig onderzoek en deed daarin enkele ontdekkingen.
Holwerd 1618-Franeker 1651
Maker portret onbekend

Steindam, Abraham

Hoogleraar filosofie 1664-1672

Hallum 1639-Franeker 1672
Maker portret onbekend

Cup, Willem

Hoogeleraar rechten 1647-1667

Zaltbommel 1604-Franeker 1667
Maker portret onbekend

Terentius, Johannes

Hoogleraar Hebreeuws 1651-1677

Teerns 1628-Franeker 1677
Maker portret onbekend

Blancardus, Nicolaus

Hoogleraar Grieks 1670-1703

Leiden 1625-Franeker 1703
Portret door David van der Plaets

Wayen van der sr., Johannes .

Hoogleraar Hebreeuws en godgeleerdheid 1677-1701

Amsterdam 1639-Franeker 1701
Portret door Hendrick de Valk

Bois du, Godefridus

Hoogleraar in de filosfie, geneeskunde, anatomie en botanie 1729-1747

Kruiningen 1700-Franeker 1747
Portret door Bernardus Accama

Bos, Lambertus

Hoogleraar Grieks 1704-1717

Workum 1670-Franeker 1717
Portret door Hendrick de Valk

Wigeri, Elias

Hoogleraar rechten 1755-1791

Wolvega 1730-Franeker 1791
Maker portret onbekend

Fullenius jr., Bernardus

Hoogleraar wiskunde 1684-1707

Franeker 1640-Franeker 1707
Maker portret onbekend

Regius, Johannes

Hoogleraar filosofie 1685-1738

Fort Frederik Hendrik 1656-Franeker 1738
Portret door Hendrik de Valck

Rungius, Johannes

Hoogeleraar welsprekendheid en geschiedenis 1721-1723

Cappel (Duitsland) 1686 -Franeker 1723
Portret door Bernardus Accama

Hemsterhuis, Johannes

Hoogleraar geneeskunde 1704-1706

Leeuwarden 1657-Franeker 1706
Portret door Hendrick de Valk

Rhenferd, Jacobus

Hoogleraar Oosterse talen 1682-1712

Mühlheim 1654-Franeker 1712
Portret door Hendrick de Valk

Wayen van der jr, Johannes

Hoogleraar godgeleerdheid 1701-1716

Middelburg 1676-Franeker 1716
Maker portret onbekend

Latané, Petrus

Hoogleraar geneeskunde en kruidkunde 1691-1726

Mussidan (Frankrijk)1658-Franeker 1726 
Portret door Bernardus Accama

Beyma à, Julius

Hoogleraar rechten 1596-1597

Dokkum 1540-Leeuwarden 1598
Maker portret onbekend

Matthaeus, Phillipus

Hoogleraaar geneeskunde en botanie 1651-1700

Marburg 1621-Franeker 1700
Maker portret onbekend

Garcin, Jacques

Hoogleraar Frans 1754-1796

Genève ca. 1720-Franeker 1796
Maker portret onbekend

Mulder, Johannes

Hoogleraar ontleed-heel- en vroedkunde 1797-1807

Franeker 1769-Groningen 1810
Portret door Willem Bartel van der Kooi

Loré, Willem

Hoogleraar wiskunde 1734-1744

Als kind in een weeshuis in Leeuwarden viel de weesheren zijn talent voor wiskunde op en zij zorgden ervoor dat hij dit vak kon studeren in Franeker. Loré kon geen hoogleraar worden omdat hij geen onderwijs in de klassieke talen had gehad, maar in 1743 werd hij buitengewoon hoogleraar wiskunde. Omdat dit niet gelijkstond aan een gewoon  hoogleraarschap mocht zijn portret niet in de senaatskamer hangen. Het schilderij hing dus in de bibliotheek van de universiteit. Loré is afgebeeld met een hemelglobe waar tekens van de dierenriem op afgebeeld zijn.
Leeuwarden 1679-Franeker 1744
Portret door Bernardus Accama

Amama, Sixtinus

Hoogleraar Oosterse talen 1616-1629

Franeker 1593-Franeker 1629
Maker portret onbekend

d'Arnaud, Michael Georgius Johannes

Hoogleraar rechten 1740-1740

Franeker 1711-Franeker 1740
Portret door Bernardus Accama

Gürtler, Nicolaus

Hoogleraar godgeleerdheid 1707-1711

Bazel 1654-Franeker 1711
Maker portret onbekend

Winter, Feijo Udo

Hoogleraar scheikunde en geneeskunde 1759-1772

Emden 1713-Franeker 1772
Maker portret onbekend

Laan, Petrus

Hoogleraar godgeleerdheid 1737-1743

Hoorn 1696-Franeker 1743
Maker portret onbekend

Schelkens, Sebastiaan

Hoogleraar rechten 1678-1700

Frankfurt am Main 1653-Franeker 1700
Portret door Hendrik Petrus Kutsch

Hautecour de, Henricus Philiponeus

Hoogleraar godgeleerdheid 1686-1715

Duché (Frankrijk) 1646-Franeker 1715
Maker portret onbekend

Graul de, Abraham

Hoogleraar wiskunde 1659-1683

Warnswerd 1632-
Maker portret onbekend

 

Bernsau, Hendrik Wilhelm

Hoogleraar godgeleerdheid

Lennep (Duitsland) 1717- Franeker 1763 
Portret door Rienk Jelgerhuis

 

Arntzenius, Johannes

Hoogleraar welsprekendheid en geschiedenis 1742-1758

Wezel 1702-Franeker 1759
Portret door Hendrik Rozenberg

Wissenbach, Johannes Jacobus

Hoogleraar rechten 1640-1665

Fronhausen (Nassau) 1607-Franeker 1665
Maker portret onbekend

Vitringa, Campegius

Hoogleraar oosterse talen en godgeleerdheid 1681-1682

Leeuwarden 1659-Franeker 1722
Portret door Bernardus Accama

Andala, Ruardus

Hoogleraar filosofie en godgeleerdheid 1701-1727

Burgwerd 1665-Franeker 1727
Maker portret onbekend

Munsterus, Christophorus

Hoogleraar logica en filosofie 1651-1660

Leeuwarden 1614-Franeker 1660
Maker portret onbekend

Conradi, Petrus

Hoogleraar godgeleerdheid 1740-1781

Leeuwarden 1707-Franeker 1781

Venema, Hermannus

Hoogleraar godgeleerdheid 1723-1774

Wildervank 1697-Leeuwarden 1787
Maker portret onbekend

Ailardi, Christiaan

Hoogleraar geneeskunde scheikunde, plantkunde en artsenijbereidkunde 1797-1816

Groningen 1747-Franeker 1822
Portret door Hermannus F.C. de Hosson

Cannegieter, Herman

Hoogleraar rechten 1750-1795 en 1802-1804

Arnhem 1723-Franeker 1804
Portret door Durk Jacobs Ploegsma

 

Faber, Frederik Christiaan

Hoogleraar Oosterse talen 1760-1761

Dietz (Nassau) 1728-Franeker 1761
Maker portret onbekend

Vitringa jr., Campegius

Hoogleraar godgeleerdheid 1716-1723

Franeker 1693-Franeker 1723
Portret door Bernardus Accama

Schrader, Johannes

Hoogleraar geschiedenis, welsprekendheid en dichtkunst 1747-1783

Ternaard 1721-Leeuwarden 1783
Portret door Durk Jacobs Ploegsma

 

Coetier, Willem

Hoogleraar geschiedenis, welsprekendheid 1693-1723

Arnhem 1647-Franeker 1723
Maker portret onbekend

Ypey, Nicolaus

Hoogleraar wiskunde en vestingbouwkunde 1744-1785

Bergum 1714-Franeker 1785
Portret door Dirk Jacobs Ploegsma

 

Koen, Gijsbert

Hoogleraar Grieks 1766-1767

Breda 1736-Franeker 1767
Portret door Matthijs Accama

Meijer, Laurentius

Hoogleraar godgeleerdheid 1788-1798

Wesel 1727-Franeker 1798
Portret door Rudolph Oostenbroek Nauta

Vriemoet, Emo Lucius

Hoogleraar godgeleerdheid 1730-1740 Hoogleraar Hebreeuwse oudheden 1740-1760

Emden 1699-Franeker 1760
Portret door Hendrik Rozenberg

Ratelband, Johannes

Hoogleraar godgeleerdheid 1765-1791

Amsterdam 1715-Franeker 1793
Maker portret onbekend

Muys, Wijerus Gulielmus

Hoogleraar wiskunde 1709-1744 Hoogleraar geneeskunde 1712-1744 Hoogleraar scheikunde 1720-1744 Hoogleraar botanie 1726-1744

Steenwijk 1682-Franeker 1744
Maker portret onbekend

Wassenbergh, Everwinus

Hoogleraar Grieks 1771-1811 en 1815-1826 hoogleraar Nederlandse en Friese taal en letteren

Lekkum 1742-Franeker 1826
Portret door Willem Bartel van der Kooi, eigenhandige, pothuum geschilderde repliek van het schilderij dat in bezit is van de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen

Voorda, Johannes Henricus

Hoogleraar rechten 1797-1802

Utrecht 1732-Leeuwarden 1814
Portret door Adriaan de Lelie

Huber, Zacharias

Hoogleraar rechten 1694-1716

Franeker 1669-Franeker 1732
Portret door Bernardus Accama

Balck, Dominicus

Hoogleraar rechten 1709-1750

Leeuwarden 1684-Franeker 1750
Portret door Bernardus Accama

Faber, Timaeus

Hoogleraar rechten 1606-1623

Leeuwarden 1578-Franeker 1623
Maker portret onbekend

Lycklama a Nijeholt, Marcus

Hoogleraar rechten 1604-1610

1574-Nijeholtpade 1625
Maker portret onbekend

Makowsky, Johannes

Hoogleraar godgeleerdheid 1615-1644

Op aandrang van de studenten aangesteld als hoogleraar, deed hij niet voor zijn studenten onder in drinken en vechten. Lubbertus kreeg al snel een gruwelijke hekel aan Makowsky, die hij ervan verdacht geen goed calvinist te zijn. Deze zaak werd op het niveau van de Dordtse Synode uitgevochten en Makowsky werd vrijgesproken.
Lobzenicz (Polen) 1588-Franeker 1644
Portret door Johannes Pandelius (Pandelius was een Pool die op 13 juni 1643 werd ingeschreven als student theologie aan de Franeker universiteit.)

Melchior, Albertus Wilhelmus

Hoogleraar godgeleerdheid 1724-1738

Herborn 1685-Franeker 1738
Maker portret onbekend

Brugmans, Antonius

Hoogleraar filosofie 1755-1766

Hantum 1732-Groningen 1789
Maker portret onbekend

Brugmans, Sebald Justinius

Hoogleraar natuurkunde, sterrenkunde en filosofie 1755-1766

Franeker 1763-Leiden 1819
Kopie naar Charles Howard Hodges